ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΒΕΡΓΙΝΑ» ΛΑΡΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
 

Το σχολείο προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη, για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου στο σχολείο, για την περίοδο από 24/10/2018  μέχρι  24/05/2019. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο σχολείο το Πανεπιστημιακό Πτυχίο καθώς και το Βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 20/10/2018. 

Η Πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη θα περιλαμβάνει συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε 45λεπτη περίοδο.  Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών, μεταξύ αυτού και του σχολείου.

Τα ακριβή καθήκοντα του Σχολικού Συνεργάτη θα καθορίζονται από το σχολείο, ανάλογα με τις ανάγκες.  Αυτά γνωστοποιούνται γραπτώς στο Εγχειρίδιο Το Εναλλακτικό Πρόγραμμα Φοίτησης και ο Ρόλος του Σχολικού Συνεργάτη.

Για τη θέση, το σχολείο καθορίζει τα ακόλουθα ειδικά προσόντα:

1. Πτυχίο στη Σχολική Ψυχολογία ή/και Συμβουλευτική
2. Δεξιότητες στη Διαχείριση Εφήβων 

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στη Γραμματεία του Γυμνασίου «Βεργίνα» Λάρνακας. Τηλ: 24824846

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gym-vergina-lar@schools.ac.cy